Privacy Statement

Wet bescherming persoonsgegevens

Vereniging Natuurmonumenten, hierna te noemen: de vereniging, verwerkt de door u aan de vereniging verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door de vereniging verwerkt ten behoeve van het aangaan van lidmaatschappen, donateurschappen en voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, het uitvoeren van (koop)overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 

Bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaren hiertegen kenbaar maken aan onze ledenservice. U zult dan niet meer door de vereniging benaderd worden voor marketingdoeleinden. 
 

Recht van inzage en correctie

U kunt bij de ledenservice laten controleren of de door ons geregistreerde gegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit corrigeren. Wij kunnen u vragen u te legitimeren. 
 

(Technische) beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens de vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 

Cookies

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. De vereniging verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking stelt.

Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser. 
 

Wijziging van privacystatement

De tekst van dit privacystatement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de vereniging te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.