Algemene voorwaarden

Midzomernachtloop Natuurmonumenten

De Midzomernachtloop  wordt georganiseerd door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gevestigd te ’s-Graveland, hierna verder te noemen: Natuurmonumenten.

De Midzomernachtloop is een wandeltocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico. 
Deelnemers dienen zelf
• zorg te dragen voor een toereikende lichamelijke conditie, 
• zorg te dragen voor een adequate voorbereiding op de wandeltocht, 
• zorg te dragen voor goede kleding en schoeisel, 
• zorg te dragen voor voldoende en geschikt eten en drinken en 
• het besluit te nemen om tijdens de wandeltocht eventueel de deelname te beëindigen. 

Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door Natuurmonumenten worden bepaald. Er is een limiet aan de inschrijving gesteld. Zie hiervoor de site www.midzomernacht2013.nl.
Deelname zonder startbewijs is niet toegestaan. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. 

De Midzomernachtloop vindt plaats in de nacht van 21 op 22 juni 2013 op de locaties zoals aangegeven op de site www.midzomernacht2013.nl
De Midzomernachtloop kent in 2013 afstanden van 5 tot 20 km, afhankelijk van de locatie. De Midzomernachtloop wordt in beginsel op eigen gelegenheid gelopen. Op sommige locaties worden de wandelaars begeleid door een boswachter. Raadpleeg de hiervoor genoemde site om te zien welke locaties dit zijn.
 
Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op rechterbeen wordt overgebracht. Daarom is het niet toegestaan: 
• gebruik te maken van één of meer voorwerpen die lichaamsfunctie(s), nodig om te wandelen, in overwegende mate en anders dan als prothese aan- of vervullen, dan wel ondersteunen;
• gebruik te maken van een vervoermiddel of; 
• in looppas voort te bewegen (hardlopen). 
Een wandelstok is toegestaan. 

Het parcours is niet ingericht op rolstoelen en het gebruik van buggy’s, wandelwagens en bolderwagens. 
Nordic Walking (het gebruik van poles) is niet toegestaan. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers. 
De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen. 

Tijdens de Midzomernachtloop is het deelnemers verboden 
• op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke gezindheid, 
• zich aanstootgevend te gedragen of te kleden, 
• reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van Natuurmonumenten, 
• voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren, 
• een ernstige mate van hinder veroorzaken voor andere deelnemers, 
• afval op straat te deponeren, dit dient in de daartoe geëigende vuilcontainers e.d. die langs het parcours staan gedeponeerd te worden. 

De hond mag niet mee ook niet als deze kort aangelijnd is. 

Alle deelnemers starten en melden zich af op de locatie aangegeven Start- en Finishlocatie. 

Een geldige start wordt verkregen door een deelnemersbewijs te kopen uitsluitend door vóór inschrijving via www.midzomernacht2013.nl. 
De prijs bedraagt €14,50 per deelnemersbewijs voor volwassenen en € 7,50 per deelnemersbewijs voor een kind tot en met 12 jaar. De opbrengst van de verkoop van de deelnemersbewijzen komt volledig ten goede aan de doelstelling van Natuurmonumenten. 
Het deelnemersbewijs dient tijdens de Midzomernachtloop op verzoek van een van de medewerkers van Natuurmonumenten getoond te worden. 

Een geldige afmelding wordt verkregen doordat de deelnemer zijn deelnemersbewijs inlevert bij de balie “finish”. 
Voor de starttijden  wordt verwezen naar de site www.midzomernacht2013.nl. Deze kunnen per locatie verschillen. 

Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens1990, alsmede de overige toegangsregels die Natuurmonumenten aan betreding van haar natuurgebieden stelt, blijven tijdens de Midzomernachtloop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname. 
Met het inschrijven voor de Midzomernachtloop  verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde. 

Natuurmonumenten respecteert uw privacy. Persoonlijke informatie is alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon. De persoonsgegevens worden door de Natuurmonumenten in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer op bescherming van zijn of haar privacy, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Uitsluitend met het doel om de inschrijving van en deelname aan de Midzomernachtloop te bevorderen, ter controle en ter handhaving van de naleving van het reglement, en voor administratieve, informatieve, promotionele en statistische doeleinden. De persoonsgegevens worden niet (verder) verwerkt op een wijze die niet verenigbaar is met het doel waarvoor zij zijn verkregen en daarom niet verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan derden. 
U heeft steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u terecht op de site of via midzomernacht@natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen, ziekte en/of overlijden van deelnemers of verlies van bezittingen. 
Natuurmonumenten behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de Midzomernachtloop geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van Natuurmonumenten kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en andere gemaakte kosten. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Natuurmonumenten. 

Indien u vragen heeft ten aanzien van dit reglement of de Midzomernachtloop kunt u deze stellen via midzomernacht@natuurmonumenten.nl